Thuis in theater

Algemene- en betalingsvoorwaarden

Aanvraag

TONEELLESSEN

Voor de toneellessen geldt: middels het daarvoor bestemde formulier schrijft de betalingsgerechtigde zich in en hij of zij verbindt zich daardoor voor deze cursus aan de volgende voorwaarden en bepalingen;

Bij de lessen is de eerste les in principe een kennismaking. Men dient zich vooraf voor een kennismakingsles in te schrijven via de website, email of telefonisch. Eenmaal ingeschreven via het inschrijfformulier, blijft de inschrijving geldig voor de hele cursus. Bij het tweede jaar volstaat een aanmelding via e-mail ook indien de gegevens niet zijn gewijzigd. [N.B.: Er gelden echter enkele uitgezonderde situaties, zie hieronder].

WORKSHOPS/KINDERFEESTJES

Voor workshops en kinderfeestjes geldt: zodra vanuit beide partijen een overeenkomst is gekomen en de bevestiging vanuit Ekt via e-mail is toegezonden verbindt de klant zich voor deze workshop of dit kinderfeestje aan de volgende voorwaarden en bepalingen;

Men schrijft zich in voor de workshop, overeenkomstig het aantal weken, lessen of uren dat op de website daarvoor aangegeven staat. Nadat de klant een bevestiging van inschrijving of aanvraag via de e-mail heeft ontvangen is de klant tot betaling verplicht. [N.B.: Er gelden echter enkele uitgezonderde situaties, zie hieronder].

• Duur

TONEELLESSEN

Het aantal lesweken voor een productiecursus staat op min. 35 plus de voorstelling waarbij de cursist verplicht aanwezig dient te zijn. Er kunnen eventueel extra voorstellingen in overleg met de cursisten en ouders worden ingepland. Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent, of andere redenen die buiten de klant liggen, worden zoveel mogelijk vervangen of ingehaald. Ekt garandeert dat in een schooljaar tenminste 90% van de lessen wordt gegeven. Indien dit aantal lessen niet kan worden aangeboden, zal Ekt dit financieel compenseren tot aan het minimum van deze 90%. Lessen gegeven door een vervanger, worden beschouwd als gegeven door de eigen docent.

WORKSHOPS/KINDERFEESTJES

De workshops en kinderfeestjes hebben een variabele duur die afhankelijk is van de aanvraag. Een kinderfeestje kan uitvallen wegens ziekte van de docent, of andere redenen die buiten de klant liggen. Er zal allereerst worden geprobeerd vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk is worden de kosten voor de klant gerestitueerd.

• Betalingsverplichting

TONEELLESSEN

Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de lessen blijft men lesgeld verschuldigd over de rest van het cursusjaar. Hiermee wilt Ekt voorkomen dat cursisten zonder geldige reden stoppen en daarmee het proces naar de voorstelling verstoren. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan er toch een restitutie plaatsvinden. Dit zijn in ieder geval: verhuizing naar een andere woonplaats of langdurige ziekte van de cursist met daarbij de overhandiging van een doktersverklaring. Deze en eventuele andere verzoeken tot restitutie dient men schriftelijk te richten tot Ekt.

Lesgeld kan worden overgeschreven op de rekening van Ekt. Dit kan in één keer, in twee termijnen (laatste week september en laatste week december) of vier termijnen (laatste week september, oktober, november en december). Bij latere instroming wordt het lesgeld verminderd met de kosten van het aantal gemiste lessen. Latere instroming is enkel gegarandeerd tot en met oktober. Daarna kan instroom enkel nog in overleg. Dit is afhankelijk van de mate waarin de repetities zijn gevorderd, de groepsgrootte en de behoeftes van de klant.

Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de wettelijke rente en alle gerechtelijke kosten voor rekening van de betalingsplichtige.

Indien, na aanmaning, een verschuldigd bedrag niet wordt voldaan, wordt de invordering in handen gegeven van een incassobureau. De administratiekosten van de aanmaning en de kosten van de invordering, inclusief buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de betalingsplichtige. Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen terstond schriftelijk doorgegeven te worden.

WORKSHOPS/KINDERFEESTJES

Bij annulering van een workshop of kinderfeestje ná bevestiging via de e-mail blijft de klant tot betaling verplicht. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan er toch een restitutie plaatsvinden. De klant dient zijn of haar verzoek tot restitutie schriftelijk te richten tot Ekt. Op basis van het verzoek zal een deel of de gehele kosten worden gerestitueerd.

Betaling geschiedt door middel van overschrijving op de rekening van Ekt. De klant ontvangt een factuur, deze dient vóór aanvang van de workshop/het kinderfeestje te worden voldaan. Bij niet of niet- tijdige betaling zijn de wettelijke rente en alle gerechtelijke kosten voor rekening van de betalingsplichtige.

Indien, na aanmaning, een verschuldigd bedrag niet wordt voldaan, wordt de invordering in handen gegeven van een incassobureau. De administratiekosten van de aanmaning en de kosten van de invordering, inclusief buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de betalingsplichtige. Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen terstond schriftelijk doorgegeven te worden.

Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Hoe eerder een cursist zich inschrijft, hoe groter de kans op plaatsing. De cursist krijgt uiterlijk één week voor aanvang van de cursus bericht of hij of zij geplaatst is en of de cursus doorgaat.
Indien een cursist, om welke reden dan ook, niet geplaatst kan worden, wordt deze op een wachtlijst geplaatst. Wanneer er alsnog een plaats vrijkomt wordt deze met voorrang geplaatst.

• Aansprakelijkheid

  1. Het deelnemen aan toneellessen, een workshop of kinderfeestje van Ekt, geschiedt geheel voor risico van de klant;
  2. Ekt is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan tengevolge van het deelnemen aan toneellessen, een workshop of een kinderfeestje;
  3. Ekt kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken;
  4. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledig te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

• Persoonsregistratie

Op grond van deze wet wordt er geen informatie van de klant aan derden verstrekt zonder toestemming van de klant, tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.

• Vragen of klachten?

Voor vragen of klachten van algemene aard kan er contact worden opgenomen met Ekt. Formele klachten kunnen schriftelijk ingediend worden. Deze worden binnen een termijn van 2 weken beantwoord.

• Tenslotte

Ekt behoudt zich het recht voor om gedurende het cursusjaar wijzigingen aan te brengen in het activiteitenaanbod. Mocht een dergelijke wijziging tot gevolg hebben dat activiteiten niet meer doorgaan dan zal restitutie van het resterende lesgeld plaatsvinden. Alle wijzigingen van organisatorische aard blijven voorbehouden aan Ekt. Aan eventuele zetfouten kunnen geen rechten ontleend worden